Strijd om Angola (1975-1978) - mijn leven als dokter in tijden van Koude Oorlog

This book is in Dutch. English abstract below.

Koude Oorlog in koloniaal Afrika. De Sovjet-Unie en de VS, met bondgenoten Cuba en Zuid-Afrika, steunen strijdende partijen met geld, wapens, training en manschappen. Ideologisch gezien is het conflict in Angola onderdeel van de Koude Oorlog, de twee grootmachten strijden hier niet alleen om geopolitieke invloed, maar ook om toegang tot een bodem vol olie, diamanten en andere mineralen.

Het zijn de jaren zeventig: demonstraties in Nederland tegen onrecht, kernwapens, de oorlog in Vietnam en de staatsgreep in Chili. Vele Nederlandse comités geven steun aan wat de Derde Wereld genoemd wordt. In 1974 is Jarl Chabot net klaar met zijn specialisatie public health als hij besluit als arts Angola te gaan helpen een progressief gezondheidssysteem op te bouwen. Het socialistische beleid van de MPLA biedt mogelijkheden. Na zes maanden voorbereiding wordt hij in december 1975 uitgezonden door het Medisch Komittee Angola (MKA). Het Angolese ministerie van Gezondheid stuurt hem eerst naar de noordelijke provincie Cabinda. Samen met artsen, verpleegkundigen en een vroedvrouw, probeert hij inhoud te geven aan zijn solidariteit met de onderdrukte bevolking. Na zes maanden wordt hij als enige Nederlander door het ministerie overgeplaatst naar de zuidelijke provincie Huambo, net bevrijd van de bezetting door UNITA en het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind. In dagboeken schrijft hij over zijn leven in die Koude Oorlog.

Strijd om Angola (1975 – 1978)  is een getuigenverslag van een tijdgeest, keuzes die een betrokken mens in het leven kan maken, een gevoel van solidariteit, de wil om op te staan tegen onrecht met alle bijbehorende uitdagingen.

English abstract
Cold War in colonial Africa. The Soviet Union and the US, with allies Cuba and South Africa, support warring factions with money, weapons, training and manpower. Ideologically, the conflict in Angola is part of the Cold War, where the two great powers compete not only for geopolitical influence, but also for access to oil, diamonds and other minerals.

It is the 1970s: demonstrations in the Netherlands against injustice, nuclear weapons, the war in Vietnam and the coup in Chile. Many Dutch committees support what is called the Third World. In 1974 Jarl Chabot just finished his specialisation in public health when, as a doctor, he decided to help Angola build a progressive health system. The MPLA's socialist policy offers opportunities. After six months of preparation, he is sent out in December 1975 by the Angola Medical Committee (MKA). The Angolan Ministry of Health sends him first to the northern province of Cabinda. Together with doctors, nurses and a midwife, he tries to give substance to his solidarity with the oppressed population. After six months, he is the only Dutch person to be transferred by the ministry to the southern province of Huambo, just liberated from the occupation by UNITA and the South African apartheid regime. He writes in diaries about his life in the Cold War.
 
Struggle for Angola (1975 - 1978) is a witness account of a spirit of the times, choices that a committed person can make in life, a sense of solidarity, the will to stand up against injustice with all the accompanying challenges.

Author(s) / editor(s)

Jarl Chabot

About the author(s) / editor(s)

The first five years of his life, Jarl Chabot lived in Indonesia. This had a lasting impact on the choices he later made. After graduating from medical school in the Netherlands and obtaining a Public Health degree in London, he joined a solidarity group for three years, supporting the MPLA's struggle for independence in Angola. He married and with his wife lived in rural Guinea-Bissau for five years, implementing the Ministry of Health PHC/Community Health programme. With this vast experience he joined the Royal Tropical Institute (KIT), lived in Mali for three years and then worked as a consultant in many countries in West and Eastern Africa, notably Kenia, Eswatini, and Ethiopia.