'Culturen bestaan niet' : het onderzoek van interculturaliteit als een openbreken van vanzelfsprekendheden

Title'Culturen bestaan niet' : het onderzoek van interculturaliteit als een openbreken van vanzelfsprekendheden
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Series titleRotterdamse filosofische studies, ISSN 0168-8618 ; 24
Pagination1 - 48
Date Published1999///
PublisherErasmus Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte
Place PublishedRotterdam
Publication Languageeng
ISBN Number90-5677-302-X
KeywordsAfrica, anthropology, philosophy, world
Abstract

In deze inaugurele rede schetst de auteur hoezeer het begrip 'cultuur' zich als sleutelbegrip in onze hedendaagse maatschappelijke ervaring en in de filosofie heeft genesteld. Juist daarom, betoogt hij, is het van groot belang om vanzelfsprekendheden ten aanzien van 'cultuur' aan empirisch en filosofisch onderzoek te onderwerpen. Hij verkent de voorwaarden waaronder zijn uitspraak 'culturen bestaan niet' betekenis kan krijgen. Hij benadrukt dat de kennis die empirische wetenschappen hebben verworven weliswaar behartenswaardig is voor de interculturele filosofie, maar dat culturele antropologie toch filosofisch zo naïef blijkt dat zij hoogstens een vertrekpunt kan vormen in onderzoek van interculturaliteit. Vaststellend dat interculturele bemiddeling zich situeert voorbij enige specifieke culturele oriëntatie kenschetst de auteur interculturele filosofie als een streven naar een metacultureel medium van kennisproduktie, dat aan de culturele antropologie ontstijgt

Notes

Inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam - Met noten

Citation Key1332